På bilden ovan syns Regionrådet Meit Fohlin (som fick hoppa in som ordförande då Björn Jansson, som är Regionstyrelsens ordförande, var bortrest) och Regiondirektören Peter Lindvall vid sammanträdet med Regionstyrelsens arbetsutskott i veckan som gick.


Det blev en hel del sammanträdande för mig den här veckan. Det blir så ibland, att det klumpar ihop sig. Sen har jag märkt, att det råder viss förvirring när jag pratar om alla möten och vad som är vad inom Region Gotland där jag är förtroendevald. Och det är inte konstigt! Det är inte självklart att veta hur den regionala organisationen ser ut. Därför tänkte jag reda ut det här, helt kort.

Region Gotlands organisation

För det första, är Gotland inte bara en kommun, utan en egen region. Bara det kan ställa till det ibland, men det är därför det hos oss heter Regionfullmäktige i stället för Kommunfullmäktige, till exempel. Vi har det regionala, men också kommunala, ansvaret. Och det speciella är att vi även har det uppdrag som på de flesta andra håll innehas av ett landsting, till exempel sjukvården. Allt ligger inom regionens hägn.

I korthet går organisationen att beskriva så här: Region Gotland består av sex förvaltningar där verksamheten drivs, och varje förvaltning har minst en politiskt styrd nämnd;

  • Socialförvaltningen (SOF) – Socialnämnden (SON)
  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) – Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)
  • Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) – Barn- och utbildningsnämnden (BUN) samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)
  • Teknikförvaltningen (TF) – Tekniska nämnden (TN)
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) – Byggnadsnämnden (BN) samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN)
  • Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) – Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Dessa förvaltningar med sina politiskt styrda nämnder, täcker hela servicekartan för medborgarna på Gotland, från vaggan till graven. Barn- och ungdomsvård, äldreomsorg, sjukvård, infrastruktur, vuxenutbildning, exploateringar, vattenförsörjning, skolor, barnomsorg, ungdomsgårdar, badhus… Listan är oändlig.

 

Region Gotlands organisation

En rätt överskådlig bild över Region Gotlands förvaltningsorganisation. (Ber om ursäkt för att den är lite suddig, jag har lånat den från RSF)

Nämnderna – politiken – står för visionerna, strategierna och vägvalen i alla olika frågor vi har att hantera inom Regionen. Förvaltningarna med sina tjänstepersoner är sedan de som verkställer besluten som nämnderna fattar. Långt ifrån allt beslutas i nämnderna, många frågor ligger på s.k. delegation hos tjänstepersonerna, annars skulle allt ta alldeles för lång tid. Men de stora frågorna kring ekonomi, vägval, satsningar, indragningar etc. är politikens ansvar.

Politikuppdraget är ett fritidsuppdrag

”Ovanför” nämnderna finns Regionstyrelsen (RS) , som förstås då också är en politiskt styrd församling med sin egen förvaltning; Regionstyrelseförvaltningen (RSF) . Vissa frågor kan inte nämnderna ensamma besluta om, utan dessa ska också gå via Regionstyrelsen kanske ända upp till Regionfullmäktige (RF) , som är Region Gotlands högst beslutande organ.

I nämnderna, Regionstyrelsen och Regionfullmäktige tjänstgör till största delen fritidspolitiker, det vill säga det politiska uppdraget utförs vid sidan av arbete eller studier till exempel. 97 % av Gotlands förtroendevalda politiker är fritidspolitiker, enligt SKL. Ibland märker jag en felaktig föreställning, att alla politiker har kontor på Visborg där vi sitter och bestämmer hela dagarna. I själva verket finns en handfull politiker som har sitt säte där, resten av oss – sisådär 230 stycken tror jag – sköter uppdraget hemifrån och vid sidan av ordinarie sysselsättning, så att säga.

Varje nämnd, inklusive RS och också RF, består av ett (olika) antal ordinarie ledamöter samt ersättare. Som ersättare deltar du i alla möten, men tjänstgör – det vill säga har rösträtt – bara om du går in för ordinarie ledamot som är frånvarande. De sex nämnderna samt Regionstyrelsen har också var sitt arbetsutskott (AU) som bereder ärenden inför nämndsammanträdena.

Var befinner då jag mig i det här nätet? Dels är jag ordförande i Socialnämnden, och förutom det också ordinarie ledamot i Regionstyrelsen samt ersättare i Regionstyrelsens arbetsutskott (RSau).

Nyfiken på mer?

Och jag som planerade ett kort inlägg…

Jag har verkligen bara skummat på ytan och givit en rätt förenklad version. Det här hade kunnat bli hur långt som helst! Men om du är nyfiken på mer kan du gå in på gotland.se och klicka dig runt, under fliken ”Politik och påverkan” kan du till exempel se vilka vi politiker är. Alla förvaltningar och alla verksamheter finns också väl beskrivna, det finns hur mycket som helst att lära sig där! Och är du nyfiken på hur det är att vara fritidspolitiker, hör av dig till något av de politiska partierna på ön. Det är åtta partier som i dag finns representerade i Regionfullmäktige; Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ.