Vid Socialnämndens sammanträde den 8 februari fattade vi ett beslut som innebär ett skifte i synsättet på hur vi vill att arbetet med de barn och ungdomar som behöver hjälp och stöd ska bedrivas. Vi har efter många och långa diskussioner enats i nämnden om att det är det förebyggande arbetet vi vill satsa på.

Beslutet är stort och svårt i den meningen att det påverkar många i verksamheten och att gamla invanda föreställningar och arbetssätt behöver omprövas. Delvis har skiftet från det gamla till det nya arbetssättet redan påbörjats, men nämndens beslut innebär startskottet för att införa det fullt ut.

Förebyggande arbete framför placeringar

I korthet handlar det om att arbeta förebyggande och nätverksbaserat för att i största möjliga mån undvika placeringar. Att genom lite annorlunda och tidigare insatser än i dag ge barn och unga bättre förutsättningar att klara sina utmaningar i egen och/eller annan känd miljö i stället för att tvingas bort till ett familjehem eller ett HVB*. Rapporter visar att resultaten av sådana placeringar sällan är framgångsrika, och det är erfarenheter som vår egen personal inom Socialtjänsten på Gotland också har. Vi har lyssnat till förvaltningen, vi har läst utdrag ur rapporter och vi har egna erfarenheter från Individutskottet att vila beslutet på. En enig Socialnämnd tror på ett nytt arbetssätt där barnet/den unge är i fokus med sitt nätverk runt om sig, och där vi sannolikt lyckas fånga upp behoven på ett tidigare stadium än vi klarar i dag.

Det nya arbetssättet kräver en omfördelning av befintliga resurser, därför tvingades vi i samband med detta också fatta beslut om att stänga Region Gotlands eget HVB Östertull för att få tillgång till den kompetens som personalen där besitter. Det mest optimala vore givetvis att inte stänga utan kanske till och med förstärka med fler platser samtidigt som vi satsar på det förebyggande arbetet. Men vi måste ta ansvar för ekonomin och använda de resurser vi har, och då har vi gjort bedömningen att behovet av förebyggande arbete är större än behovet av egna HVB-platser.

För varje person vi kan undvika en placering räknar vi in en seger

Det kommer aldrig att helt gå att undvika placeringar, det finns barn och unga som inte har det starka nätverk som krävs eller som kanske har skyddsbehov. I dessa fall har vi tillgång till externa HVB där vi har avtal, såväl på Gotland som på fastlandet. Men för varje person vi kan undvika en placering, räknar vi in en seger. En seger för både den personen och för samhället.


*HVB = Hem för vård eller boende